Plantacja Konopi MARYA w Kryształowicach.   Nasza pasja: Jesteśmy w bliskości, tworzymy w miłości, żyjemy w jakości!

Plantacja Konopi MARYA

Kryształowice

Planując uprawę konopi w Polsce nalezy uzyskać Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych. Podstawa prawna – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2019 poz. 852 z późn.zm) – której zapisy wyznaczają procedurę.

A. Właściwość miejscowa
Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych w drodze decyzji administracyjnej wydaje na wniosek wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.

B. Wnioskodawca
Zezwolenie, wydaje się, w drodze decyzji, na wniosek zawierający:
1. imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy;
2. informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;
3. oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 odpowiedzialność karna za niezgodny z ustawą zbiór i uprawa maku, liści, żywicy lub art. 64 odpowiedzialność karna za kradzież środków odurzających i innych substancji, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 niezgodna z ustawą uprawa maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych.

C. Wymagane dokumenty
Do wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych załącza się dokumenty wskazane w Ustawie:
1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia,
2. Oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (oświadczenie stanowi integralną część załączonego wniosku),
3. Umowa kontraktacji zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych,
lub (zamiennie, do wyboru)
zobowiązanie prowadzącego uprawę do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zobacz nasze dokumenty zezwoleń na uprawę konopi dla Plantacji Konopi w Kryształowicach >>

D. Wymagane przy deklaracji przetwarzania we własnym zakresie
W przypadku samodzielnego przetwarzania konopi włóknistych, zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 5 – zgodnie z art. 47 ust. 3b ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – zawiera:
imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy, siedzibę i adres producenta konopi włóknistych,
NIP albo REGON, jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również PESEL, jeżeli został nadany,
zwięzły opis zakładu przetwórczego lub miejsca przetwarzania z wyposażeniem,
informację o rodzajach produktów, które będą wytwarzane przez zakład przetwórczy.

E. Opłaty
Wydanie zezwolenia podlega opłacie skarbowej w kwocie 30,00 zł, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000) w związku z częścią III poz. 29 pkt 1 załącznika do ustawy – wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień. Ww. kwota winna być wpłacona na rachunek Gminy:
z dopiskiem: opłata za wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych

F. Braki we wniosku
W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku (brak kompletu dokumentów), wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia lub/i uzupełnienia dokumetacji w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Nieusunięcie braków we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania (art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).
Dokumenty należy składać w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych notarialnie/urzędowo. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może skrócić termin załatwienia sprawy.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2019 poz. 852 z późn.zm)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019 poz. 1000 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018, poz. 2096 z późn. zm.)
Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie mazowieckim – obowiązująca w danym roku

Pin It on Pinterest

Share This